آلبوم عکس

دوره توانمند سازی مسئولین و فرماندهان رده های بسیج کارگران و کارخانجات کشور-مشهد مقدس 98

دوره توانمند سازی مسئولین و فرماندهان رده های بسیج کارگران و کارخانجات کشور-مشهد مقدس 98

اضافه کردن دیدگاه جدید